ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

Sligro-MFS Belgium NV          versie: 03-01-2023

1. Definities

1.1 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 “Bijzondere Voorwaarden”: de bijzondere voorwaarden van Sligro-MFS Belgium NV die betrekking hebben op overeenkomsten omtrent een welbepaald product en/of dienst en van toepassing zijn zoals bepaald in de betreffende bijzondere voorwaarden. 

1.3 “Conformiteit Van De Levering” (exhaustieve definitie): levering van de juiste producten en/of dienstenprestaties, op de juiste locatie(s), en van de juiste hoeveelheden en / of gewicht, in conformiteit met de schriftelijke overeenkomst tussen Sligro-MFS Belgium NV en de Klant of bij het ontbreken hiervan in conformiteit met de orderbevestiging uitgaande van Sligro-MFS Belgium NV . Bij ontbreken van zowel een schriftelijke overeenkomst tussen Sligro-MFS Belgium NV en de Klant, als van een orderbevestiging uitgaande van Sligro-MFS Belgium NV, wordt de juistheid van de geleverde producten en/of dienstenprestaties, van de locatie(s), en van de hoeveelheden en/of gewicht, geëvalueerd t.o.v. de order van de Klant.

1.4 “Doorverkochte Producten”: producten die Sligro-MFS Belgium NV niet zelf produceert maar aankoopt bij een producent of leverancier van de betreffende producten met het oog op doorverkoop aan de Klant. 

1.5 “Sligro-MFS Belgium NV”: de naamloze vennootschap ‘Sligro-MFS Belgium NV’, met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Wingepark 10 , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven , afdeling Leuven onder het nummer 0793.523.841 en gekend bij de BTW - administratie onder het nummer BE 0793.523.841.

1.6 “Klachtenbrief”: een per post aangetekende brief, met vermelding van het factuurnummer, alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen Sligro-MFS Belgium NV en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Sligro-MFS Belgium NV , de leveringsbon uitgaande van Sligro-MFS Belgium NV en de factuur uitgaande van Sligro-MFS Belgium NV , met een nauwkeurige identificatie van producten en/of dienstenprestaties, en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek. 

1.7 “Klant”: elke (rechts-)persoon die een product en/of dienst aankoopt bij Sligro-MFS Belgium NV, een order plaatst bij Sligro-MFS Belgium NV en/of een prijsaanvraag stuurt aan Sligro-MFS Belgium NV, evenals eenieder die in naam of voor rekening van een andere (rechts)-persoon een product en/of dienst aankoopt bij Sligro-MFS Belgium NV, een order plaatst bij SLIGRO-M en/of een prijsaanvraag stuurt aan Sligro-MFS Belgium NV.

1.8 “Leeggoed”: de duurzame, herbruikbare verpakking waarin de producten worden geleverd. 

1.9 “Verkoopruimte”: de ruimte in een Sligro-MFS Belgium NV-vestiging of andere verkoopruimte van Sligro-MFS Belgium NV die toegankelijk is voor de Klant op vertoon van de Sligro-MFS Belgium NV koperskaart van de Klant. 

2. Toepassingsgebied

2.1 Niet tegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het plaatsen van een order en/of prijsaanvraag bij of het sluiten van een overeenkomst met SLIGRO-M , dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Sligro-MFS Belgium NV en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen Sligro-MFS Belgium NV en de Klant; (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van Sligro-MFS Belgium NV; (3) de Bijzondere Voorwaarden; (4) de Algemene Voorwaarden; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag indien van toepassing.

Andere voorwaarden en/of normen, zoals onder meer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door Sligro-MFS Belgium NV . Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing na voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door Sligro-MFS Belgium NV. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

2.2 De toepasselijke wetgeving m.b.t. consumentenbescherming is niet van toepassing op de contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Sligro-MFS Belgium NV en de Klant, aangezien het de Klant in overeenstemming met artikel 16.2 van deze Algemene Voorwaarden niet toegestaan is producten en/of dienstenprestaties aan te kopen van Sligro-MFS Belgium NV voor niet-professioneel gebruik.

2.3 Sligro-MFS Belgium NV behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Klant wordt geadviseerd om regelmatig de Algemene Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. 

2.4 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling zal geenszins invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van een of een deel van de bepalingen zullen Sligro-MFS Belgium NV en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige (delen van een) bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

2.5 Het eventuele of zelfs herhaaldelijk niet-toepassen door Sligro-MFS Belgium NV van enig recht kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking noch in het algemeen noch ten aanzien van de betreffende situatie(s).

3. Offerte, overeenkomst, order en orderbevestiging 

3.1 Al de offerten van Sligro-MFS Belgium NV zijn geldig gedurende een termijn van 60 kalenderdagen vanaf de datum op de offerte, behoudens anders vermeld, en scheppen geen verbintenissen in hoofde van Sligro-MFS Belgium NV. In elk geval zijn alle offertes van Sligro-MFS Belgium NV vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant.

3.2 De Klant die een order heeft geplaatst bij Sligro-MFS Belgium NV is hierdoor gebonden.

3.3 Elke overeenkomst tussen Sligro-MFS Belgium NV en de Klant komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Sligro-MFS Belgium NV in rechte te verbinden, de order van de Klant schriftelijk en/of elektronisch bevestigt, dan wel zodra Sligro-MFS Belgium NV de uitvoering van de order opstart.

3.4 Sligro-MFS Belgium NV heeft steeds het recht een voorschot te eisen. In dat geval worden de verplichtingen van Sligro-MFS Belgium NV t.o.v. de Klant volledig opgeschort zonder enig recht van verhaal t.o.v. Sligro-MFS Belgium NV, zolang het desbetreffende voorschot niet volledig werd betaald. 

3.5 Alle leveringen van producten en/of elke uitvoering van dienstenprestaties die niet expliciet werden voorzien in de schriftelijke overeenkomst tussen Sligro-MFS Belgium NV en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van Sligro-MFS Belgium NV, worden geacht bijkomende bestellingen en/of diensten te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant.

3.6 Sligro-MFS Belgium NV is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan, en heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen.

3.7 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sligro-MFS Belgium NV is het de Klant verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Sligro-MFS Belgium NV gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen aan met Klant gelieerde vennootschappen.

4. Prijzen, onbeschikbaarheid en wijziging 

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, exclusief andere fiscale en van overheidswege geheven lasten en exclusief kosten van Leeggoed en worden in Euro uitgedrukt. Sligro-MFS Belgium NV werkt vaak met kleine eenheden, de prijzen op artikelniveau worden berekend op 2 decimalen na de komma. 

4.2 Valutaschommelingen, verhogingen van productprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in - en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve oplevering van de producten en/of de dienstenprestaties, geven Sligro-MFS Belgium NV de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen. 

4.3 De goederen en diensten worden aangerekend op basis van de prijs die geldt op het ogenblik van de levering.

4.4 De prijzen en aanbiedingen van door Sligro-MFS Belgium NV aangeboden goederen, welke zijn voorzien van een prijsetiket, zijn vrijblijvend. Bij verschil tussen de etiketprijs en de factuurprijs, is de factuurprijs bindend. 

4.5 Sligro-MFS Belgium NV heeft het recht wijzigingen of aanvullingen aan te brengen aan de product en of componenten van bepaalde producten , indien deze niet voorradig zijn of in het geval van technische evolutie van de producten of van economische voorwaarden. Sligro-MFS Belgium NV spant zich in om in een dergelijk geval een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief in de plaats te stellen.

4.6 Het online aanbod van producten geldt binnen de uitdrukkelijke limieten van beschikbare stocks, in de magazijnen of bij de leveranciers van SLIGRO-MFS BELGIUM NV. Indien het product onbeschikbaar is, zal SLIGRO-MFS BELGIUM NV een gebeurlijke betaling door de Klant terugstorten. 

5. Levering 

5.1 Levering geschiedt:

a. door het ter beschikking stellen van de producten en/of dienstenprestaties aan het adres van een Verkoopruimte en uitsluitend op vertoon van na te noemen SLIGRO-MFS BELGIUM NV koperskaart door Klant;

b. door aflevering van de producten en/of dienstenprestaties op de locatie waar het bedrijf van de Klant is gevestigd. Elke klant beschikt over een koperskaart en/of contractuele overeenkomst. 

5.2 Indien en zodra de verkochte producten en/of dienstenprestaties aan het adres van een Verkoopruimte ter beschikking van de Klant zijn gesteld, gaat het risico daarvan over op de Klant. Door betaling van het factuurbedrag bevestigt de Klant de ontvangst van de producten en/of dienstenprestaties. 

5.3 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen op de locatie van de Klant steeds conform de Incoterm® “Carriage Paid To ( CPT)”, hetgeen impliceert dat het risico overgaat zodra de goederen zijn aangeleverd aan de eerste vervoerder op een door SLIGRO-MFS BELGIUM NV eenzijdig te bepalen punt. Voor spoedleveringen zijn de bijkomende kosten ten laste van de Klant.

5.4 SLIGRO-MFS BELGIUM NV zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde producten tijdig te leveren. Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief . Zij vormen geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van SLIGRO-MFS BELGIUM NV t.o.v. de Klant, noch van de overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant, noch van de orderbevestiging uitgaande van SLIGRO-MFS BELGIUM NV en vormen in hoofde van SLIGRO-MFS BELGIUM NV geen resultaatsverbintenis.

In geval van overschrijding van de aangegeven leverings- en/of uitvoeringstermijn zullen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant een bijkomende redelijke termijn overeenkomen.

Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant. 

Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of order van de Klant, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van SLIGRO-MFS BELGIUM NV, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

5.5 SLIGRO-MFS BELGIUM NV behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. Een gedeeltelijke levering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant.

6. Oorspronkelijke verpakking

De Klant is verplicht alle door SLIGRO-MFS BELGIUM NV geleverde producten uitsluitend te verhandelen in de originele, van SLIGRO-MFS BELGIUM NV afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daaraan.

7. Publiciteitsmateriaal 

Publiciteitsmateriaal, zoals onder meer maar zonder hiertoe beperkt zijn koffiekopjes, ondertassen, parasols, … blijft steeds de eigendom van SLIGRO-MFS BELGIUM NV en wordt slechts in bruikleen gegeven. De Klant zal het publiciteitsmateriaal op eerste verzoek van SLIGRO-MFS BELGIUM NV in goede staat aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV terug bezorgen.

8. Informatie, stalen en modellen 

8.1 De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten en /of diensten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen of modellen die SLIGRO-MFS BELGIUM NV op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.

8.2 De Klant draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de aangekochte producten en/of dienstenprestaties geschikt zijn, en aan alle kwaliteitsvereisten voldoen m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant de producten en/of dienstenprestaties heeft aangekocht of wenst te gebruiken. 

8.3 Alle informatie die SLIGRO-MFS BELGIUM NV, op eigen initiatief of op vraag van de Klant, aan de Klant overhandigt, heeft een louter informatieve waarde en bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden. De verantwoordelijkheid van SLIGRO-MFS BELGIUM NV blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV wordt opgelegd door de Belgische wetgeving.

9. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsrechten op verhuurde of ter beschikking gestelde producten 

9.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van SLIGRO-MFS BELGIUM NV tot op het ogenblik van de volledige betaling van al hetgeen Klant uit hoofde van de onder artikel 2.1 genoemde overeenkomst of anderszins aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV verschuldigd is, inclusief doch niet beperkt tot hoofdsom(men), interesten, kosten, belastingen en alle andere toebehoren.

9.2 De door SLIGRO-MFS BELGIUM NV gebruikte hulpmaterialen voor het vervoer van de producten, zoals onder meer maar zonder hiertoe beperkt te zijn containers, bakken, paletten – zelfs indien deze bij de Klant tijdelijk achterblijven uit praktische redenen – alsmede toestellen in huur of bruikleen, blijven de uitsluitende eigendom van SLIGRO-MFS BELGIUM NV of diens leveranciers. 

9.3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde, door SLIGRO-MFS BELGIUM NV verhuurde en/of ter beschikking gestelde producten veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht SLIGRO-MFS BELGIUM NV hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.4 De Klant verbindt zich ertoe alle onbetaalde producten, door SLIGRO-MFS BELGIUM NV verhuurde en/of ter beschikking gestelde producten te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. De Klant verleent SLIGRO-MFS BELGIUM NV de toestemming op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV. 

9.5 De Klant verbindt zich er toe op eerste verzoek van SLIGRO-MFS BELGIUM NV, op de onbetaalde, door SLIGRO-MFS BELGIUM NV verhuurde en/of ter beschikking gestelde producten deze gegevens aan te brengen welke hen identificeerbaar maken en/of de eigendom van SLIGRO-MFS BELGIUM NV bevestigen.

9.6 De Klant zal zich verzetten tegen iedere daad van derden die het eigendomsrecht van SLIGRO-MFS BELGIUM NV zou kunnen schaden en zal niet door zijn eigen doen of laten het eigendomsrecht van SLIGRO-MFS BELGIUM NV in het gedrang brengen. 

9.7 De Klant zal SLIGRO-MFS BELGIUM NV onmiddellijk informeren omtrent iedere aantasting of mogelijke aantasting van diens eigendomsrecht.

9.8 SLIGRO-MFS BELGIUM NV heeft het recht haar eigendomsrechten met alle mogelijke publiciteit te verzekeren , zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding voor eventuele gevolgen in zijnen hoofde van een dusdanige publiciteit. 

9.9 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of indien SLIGRO-MFS BELGIUM NV vermoedt dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Klant op eerste en eenvoudig verzoek van SLIGRO-MFS BELGIUM NV de desbetreffende producten op eigen kosten en risico binnen de 24 uur na dit verzoek aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV terugbezorgen. Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding tot gevolg van de van de overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant.

9.10 Bij terug ontvangst van de onbetaalde producten, en voor zover deze producten nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant on der aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers - en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van SLIGRO-MFS BELGIUM NV om hogere schade te bewijzen. 

9.11 In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt SLIGRO-MFS BELGIUM NV automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de betreffende producten en is de Klant aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

10. Leeggoed 

10.1 SLIGRO-MFS BELGIUM NV kan de Klant vragen een waarborgsom te betalen voor Leeggoed. SLIGRO-MFS BELGIUM NV verbindt zich ertoe het gefactureerde Leeggoed terug te nemen tegen het bedrag van de waarborgsom, voor zover dit Leeggoed binnen een termijn van 12 maanden wordt aangeboden. Enkel het Leeggoed dat in goede staat is, niet bevuild is, niet beschadigd, (in voorkomend geval) duidelijk gemerkt is met de gedeponeerde merken van de veilingen, niet ter beschikking gesteld is van derden en niet gebruikt is voor andere doeleinden dan de verpakking van de daarin aangekochte producten, wordt teruggenomen. De Klant kan nooit meer Leeggoed terugbrengen dan ontvangen.

10.2 De Klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe het Leeggoed en de tijdige teruggave van het Leeggoed te bewaken als een goede huisvader en op regelmatige basis de door SLIGRO-MFS BELGIUM NV gestuurde rapporten te analyseren en feedback te bezorgen aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV. De Klant erkent uitdrukkelijk zijn verantwoordelijkheid in het beheer van dit Leeggoed. Bij gevolg mag SLIGRO-MFS BELGIUM NV, wanneer de samenwerking tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant ten einde loopt en er een saldo Leeggoed bestaat in het voordeel van SLIGRO-MFS BELGIUM NV welke niet kan worden gerecupereerd, dit bedrag alsnog aanrekenen.

11. Aanvaarding, oplevering en klachten 

11.1 De Klant moet direct bij de in ontvangstname van de aangekochte producten en/of dienstenprestaties en/of leeggoed een eerste verificatie uitvoeren, onder meer m.b.t. de Conformiteit Van De Levering.

Klachten m.b.t. de Conformiteit Van De Levering moeten gebeuren door een voorbehoud te formuleren op de leveringsbon, en moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van 24u na de levering aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV worden bevestigd per Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de geleverde producten, dienstenprestaties en leeggoed te aanvaarden zoals overeengekomen. 

11.2 Niet-Conformiteit Van De Levering die reeds bij afname in een SLIGRO-MFS BELGIUM NV-vestiging of ander SLIGRO-MFS BELGIUM NV-verkooppunt geconstateerd kan worden (daaronder tekorten begrepen) dienen door de Klant direct te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de geleverde producten, dienstenprestaties en leeggoed te aanvaarden zoals overeengekomen.

11.3 Het in gebruik nemen, verwerken, consumeren en/of doorverkopen van de door SLIGRO-MFS BELGIUM NV geleverde producten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding en geldt als definitieve oplevering van de desbetreffende producten en/of dienstenprestaties. 

11.4 De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enige niet-Conformiteit Van De Levering en/of enig ander gebrek te beroepen, indien hij SLIGRO-MFS BELGIUM NV hiervan niet op de hoogte brengt per aangetekende Klachtenbrief, binnen een termijn van 24u nadat hij deze non-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken.

11.5 Bij gegronde en bewezen klachten m.b.t. de niet-Conformiteit Van De Levering en/of het gebrek, die tijdig en correct aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV werden gemeld, zal SLIGRO-MFS BELGIUM NV naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme en/of gebrekkige producten en/of dienstenprestaties (gedeeltelijk) vervangen; of (2) de non-conforme en/of gebrekkige producten en/of dienstenprestaties herstellen. De Klant erkent dat deze maatregelen beide afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet-Conformiteit Van De Levering en/of het gebrek. 

11.6 De eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten en/of dienstenprestaties kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant.

11.7 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van SLIGRO-MFS BELGIUM NV, heeft de Klant in geen geval het recht om producten terug te sturen, werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, of tot een dekkingsverkoop- en/of dekkingsdienstverleningsovereenkomst over te gaan. In afwachting van de behandeling van de klacht, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om geleverde producten correct te bewaren en te beschermen. 

11.8 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten en/of dienstenprestaties ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van SLIGRO-MFS BELGIUM NV, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

11.9 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. 

12. Factuur en betaling 

12.1 De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen een termijn van 10 dagen na factuurdatum aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV melden per Aangetekende Klachtenbrief.

12.2 Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant en zonder korting betaalbaar op het moment van de levering. Voorschotfacturen voor bestelde doch niet geleverde goederen zijn betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum. 

12.3 Het is de Klant niet toegestaan betalingen uit te voeren aan tussenpersonen.

12.4 Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn SLIGRO-MFS BELGIUM NV in rechte te verbinden zijn geldig. 

12.5 Indien tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant een domiciliëring werd toegekend, geldt de verzending van de factuur door SLIGRO-MFS BELGIUM NV aan de Klant als voldoende kennisgeving voor de inning van de domiciliëring op de vervaldag van de factuur

12.6 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling: 

(1) een rentevoet van 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen;

(2) is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van 100 euro (€ 100,00), onverminderd het recht van SLIGRO-MFS BELGIUM NV om hogere schade te bewijzen; 

(3) is de Klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;

(4) worden alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van SLIGRO-MFS BELGIUM NV op de Klant onmiddellijk opeisbaar; 

(5) heeft SLIGRO-MFS BELGIUM NV het recht, de geleverde producten terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst vereist is.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van Boek XX, Titel V van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, overdracht of sluiting van een handelsfonds, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor SLIGRO-MFS BELGIUM NV redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest . SLIGRO-MFS BELGIUM NV behoudt zich in deze gevallen tevens het recht voor door de Klant geplaatste orders eenzijdig te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de Klant en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

12.7 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

12.8 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van SLIGRO-MFS BELGIUM NV geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur. 

12.9 SLIGRO-MFS BELGIUM NV behoudt zich het recht voor de gedeeltelijke leveringen te factureren.

13. Annulatie 

13.1 SLIGRO-MFS BELGIUM NV behoudt zich het recht voor de overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant en/of de order van de Klant, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal t.o.v. SLIGRO-MFS BELGIUM NV, geheel of gedeeltelijk te annuleren, ingeval van problemen bij de leveranciers en/of producenten en/of indien bepaalde producten of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn.

13.2 Elke annulering van de geplaatste order door de Klant dient schriftelijk te gebeuren binnen een nuttige termijn en dient door SLIGRO-MFS BELGIUM NV te worden aanvaard. In geval van laattijdige annulering van de order, zelfs met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van SLIGRO-MFS BELGIUM NV, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de order, onverminderd het uitdrukkelijke recht van SLIGRO-MFS BELGIUM NV om een hogere schade vergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

14. Verbintenissen en aansprakelijkheid 

14.1 De verbintenissen van SLIGRO-MFS BELGIUM NV beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van haar verplichtingen zoals omschreven in de schriftelijke overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant of bij ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van SLIGRO-MFS BELGIUM NV. Indien er noch een schriftelijke overeenkomst werd opgesteld tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant, noch een orderbevestiging uitgaande van SLIGRO-MFS BELGIUM NV, blijft de verantwoordelijkheid van SLIGRO-MFS BELGIUM NV beperkt tot de uitvoering van het schriftelijk order van de Klant.

14.2 De aansprakelijkheid van SLIGRO-MFS BELGIUM NV is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van de volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag; of (2) het bedrag van de door SLIGRO-MFS BELGIUM NV aangegane polis BA-uitbating. 

14.3 De aansprakelijkheid van SLIGRO-MFS BELGIUM NV m.b.t. Doorverkochte Producten is beperkt tot haar verantwoordelijkheden als doorverkoper, zonder dat SLIGRO-MFS BELGIUM NV kan worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering. Alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij SLIGRO-MFS BELGIUM NV de desbetreffende producten heeft aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes:

de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV aanbiedt; 

een absoluut maximum van 1 jaar na levering van de respectievelijke producten en/of dienstenprestaties.

Indien de Klant SLIGRO-MFS BELGIUM NV tijdig en correct, conform deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, zal SLIGRO-MFS BELGIUM NV deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. De verdere afhandeling van deze klacht en/of schadeprocedure zal rechtstreeks verlopen tussen de Klant en de producent of leverancier, in beginsel zonder tussenkomst van SLIGRO-MFS BELGIUM NV. Indien SLIGRO-MFS BELGIUM NV desalniettemin betrokken blijft bij de verdere afhandeling van deze klacht en/of schadeprocedure fungeert SLIGRO-MFS BELGIUM NV enkel als tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van SLIGRO-MFS BELGIUM NV blijft in dergelijke gevallen dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat SLIGRO-MFS BELGIUM NV op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade. 

14.4 SLIGRO-MFS BELGIUM NV is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten.

14.5 SLIGRO-MFS BELGIUM NV is evenmin aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de Klant en/of derden, schade ten gevolge van de verkeerde en/of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, en/of schade ten gevolge van het niet-naleven door de Klant en/of diens personeelsleden en/of werknemers van de wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de veiligheidsinstructies en de eventuele gebruiksvoorschriften van de respectievelijke producten en/of leverancier en dit ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door een fout of nalatigheid. 

14.6 Indien de aansprakelijkheid van SLIGRO-MFS BELGIUM NV wordt weerhouden, is SLIGRO-MFS BELGIUM NV er enkel toe gehouden het betrokken product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

15. Vrijwaring 

15.1 De Klant zal SLIGRO-MFS BELGIUM NV volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van SLIGRO-MFS BELGIUM NV, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.

15.2 De Klant zal SLIGRO-MFS BELGIUM NV schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechtskosten en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 15.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures. 

16. SLIGRO-MFS BELGIUM NV koperskaart 

16.1 De SLIGRO-MFS BELGIUM NV koperskaart (ook de “Koperskaart” genoemd) wordt aan de Klant persoonlijk verstrekt, is niet overdraagbaar en het gebruik is beperkt tot de onderneming van de Klant. De Koperskaart is voorzien van een klantnummer en is slechts geldig in combinatie met een officieel legitimatiebewijs.

16.2 De Klant heeft enkel toegang tot (de terreinen van) de Verkoopruimte op vertoon van de Koperskaart. De toegang is daarbij beperkt tot twee personen, van wie één op de Koperskaart moet zijn vermeld. 

16.3 Het verblijf op de terreinen en in de Verkoopruimte geschiedt op eigen risico.

16.4 Uitsluitend met de Koperskaart kan de Klant producten en/of dienstenprestaties aankopen voor professioneel gebruik door de onderneming van de Klant. Het is de klant niet toegestaan producten en/of dienstenprestaties aan te kopen voor niet-professioneel gebruik. 

16.5 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Koperskaart. De Klant kan een derde voor eigen risico en verantwoording machtigen met de Koperskaart aankopen te doen ten behoeve van de onderneming van de Klant.

16.6 Bij het doen van aankopen met de Koperskaart zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

16.7 Indien de Koperskaart wordt gestolen, verduisterd, verloren, vermist of door een derde onbevoegd wordt gebruikt, is de Klant verplicht dit direct na ontdekking schriftelijk aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV te melden. Eerst nadat vorenbedoelde schriftelijke melding bij SLIGRO-MFS BELGIUM NV is binnengekomen, is de Klant niet meer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de Koperskaart door onbevoegde derden.

16.8 Wijzigingen in de onderneming van de Klant, zoals rechtsvorm, naam, adres, gemachtigde medewerkers en dergelijke, die invloed hebben op rechtmatig gebruik van de Koperskaart, dienen zodra de wijziging zich voordoet door de Klant direct aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV schriftelijk te worden gemeld. 

16.9 De Koperskaart blijft eigendom van SLIGRO-MFS BELGIUM NV, die deze ieder moment, zonder opgaaf van redenen onmiddellijk bij de Klant kan terughalen, c.q. het gebruik ervan kan blokkeren. 

17. Overmacht en hardship 

17.1 SLIGRO-MFS BELGIUM NV is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

17.2 In geval van overmacht of hardship kan SLIGRO-MFS BELGIUM NV naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. SLIGRO-MFS BELGIUM NV : (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant te heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan SLIGRO-MFS BELGIUM NV de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

17.3 Onder overmacht en hardship, wordt ondermeer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen, grondstofschaarste, valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, mobilisatie, oorlog, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, vertraging in de aanvoer, transport - en/of verplaatsingsbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, panne, file, terreur etc.

18. Netting 

18.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

18.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en SLIGRO-MFS BELGIUM NV doorgevoerde schuldvergelijking.

19. Opschorting en ontbinding 

19.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, procedure in het kader van Boek XX, Titel V van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt SLIGRO-MFS BELGIUM NV zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van SLIGRO-MFS BELGIUM NV om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

19.2 SLIGRO-MFS BELGIUM NV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant, bij het niet-respecteren door de Klant van diens verbintenissen uit de overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant. 

19.3 Indien de overeenkomst tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 19.1 of 19.2 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van SLIGRO-MFS BELGIUM NV te eisen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

20. Persoonsgegevens en beeldmateriaal 

20.1 SLIGRO-MFS BELGIUM NV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van haar Privacyverklaring. De Privacyverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van deze Algemene Voorwaarden en is op eenvoudig verzoek beschikbaar en tevens te consulteren op www.sligro-m.be. Persoonsgegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door SLIGRO-MFS BELGIUM NV aangeboden producten en/of dienstenprestaties.

20.2 Indien de Klant geen commerciële informatie van SLIGRO-MFS BELGIUM NV meer wenst te ontvangen, dient de Klant SLIGRO-MFS BELGIUM NV hiervan op de hoogte te brengen.  

20.3 De Klant geeft aan SLIGRO-MFS BELGIUM NV de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde producten en/of dienstenprestaties te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van SLIGRO-MFS BELGIUM NV, publicatie in folder(s), etc.

21. Taal 

Nederlands: Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op www.sligro-m.be, in het Nederlands en Frans. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke. 

Français: Ces Conditions Générales sont disponibles sur simple demande et peuvent aussi être consultées sur le site www.sligro-m.be en néerlandais et français. La version en néerlandais de ces Conditions Générales est la seule version authentique.   

22. Geschillen 

Alle geschillen tussen SLIGRO-MFS BELGIUM NV en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van en zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van de zetel van SLIGRO-MFS BELGIUM NV, tenzij SLIGRO-MFS BELGIUM NV verkiest een geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Klant.